Bodemverontreiniging

Bodemverontreiniging


Bodemverontreiniging, een kostbare zaak

De Overheid stelt steeds zwaardere eisen aan de bodem.  De Overheid streeft een schone bodem na die multifunctioneel kan worden gebruikt. De eigenaar van grond kan daarom worden geconfronteerd met een kostbare saneringsplicht.  Er is dus alle reden om aandacht te besteden aan de toestand van de bodem bij de (ver)koop van een huis met onderliggende grond.

Wie is aansprakelijk koper of verkoper?

In ons land kennen we contractvrijheid. Dat betekent dat koper en verkoper zelf kunnen afspreken voor wie het risico van bodemvervuiling komt.  In de praktijk wordt vaak afgesproken dat verkoper niet aansprakelijk is voor gebreken ( waaronder bodemvervuiling ) tenzij het gebrek het normaal kunnen gebruiken van het gekochte verhindert. 

Wanneer verhindert bodemverontreiniging normaal gebruik?

Om te kunnen bepalen of de bodemverontreiniging het normaal kunnen gebruiken van het gekochte verhindert dienen twee vragen te worden beantwoord, namelijk :
-waar dient het gekochte voor?;
-hoe ernstig is de verontreiniging?

Waar dient het gekochte voor:  als de gekochte grond met gebouwen slechts bedoeld is als opslagplaats ( denk aan loodsen en schuren) zal verontreinigde grond niet snel het normaal gebruik verhinderen.  Als de grond gebruikt wordt voor bewoning of het verbouwen van groente of fruit, zal er eerder sprake zijn van het niet normaal kunnen gebruiken van de vervuilde grond.

Hoe ernstig is de verontreiniging:  bij een lichte verontreiniging van de bodem zal het gekochte meestal normaal kunnen worden gebruikt. Bij zware verontreiniging, waardoor de gezondheid gevaar loopt, zal in het algemeen wel gezegd kunnen worden dat de verontreiniging het normaal gebruik verhindert. 

Contracten waarbij verkoper aansprakelijkheid uitsluit

Een verkoper die ter zake van verontreinigde grond zo min mogelijk risico wilt lopen, zal er voor kiezen in het contract niet het normaal gebruik van het gekochte te garanderen en/of expliciet  in het contract laten opnemen dat hij niet aansprakelijk is voor bodemverontreiniging. In dergelijke gevallen doet de koper er uiteraard verstandig aan een uitgebreid bodemonderzoek te laten verrichten voordat hij tot koop overgaat.

Kwader trouw verkoper

De verkoper die contractueel zijn aansprakelijkheid voor verontreinigde grond heeft uitgesloten kan toch aansprakelijk zijn als hij op de hoogte was van de verontreiniging maar daarover bewust heeft gezwegen ten opzichte van de koper.

De vervuiler betaalt?

Het vervuilen van de bodem is in strijd met de Wet Bodembescherming en onrechtmatig. Dat betekent dat ook de persoon die de bodem heeft vervuild aansprakelijk is. Probeer daarom ook de vervuiler op te sporen. Als de veroorzaker nog leeft en niet failliet is, kan ook daar een schadeclaim worden neergelegd.

Vraag rechtshulp

De belangen bij vervuilde boden zijn groot.  De koper wil niet op een ongezonde bodem leven en kan het gekochte op zijn beurt niet goed verkopen als de bodemvervuiling niet wordt opgelost. Een bodemsanering kost bovendien veel geld. Bedragen boven de ton zijn geen uitzondering.
Dus heeft u te maken met bodemverontreiniging ( zoals asbest, paks, minerale oliën, bouwpuin, etc. )?,  bel ( 020 - 6890 863 ) of mail dan direct met onze specialisten. 

Share by: