Schepen en boten

Gebreken boot of schip
U heeft een boot of schip gekocht of verkocht en wordt geconfronteerd met een gebrek. Wie moet het gebrek dan oplossen? De koper of de verkoper? Het antwoord op die vraag is vaak van groot belang. De schade kan namelijk aanzienlijk zijn. Bel of mail in geval van een gebrek altijd onze specialisten. Wij maken ons hard voor uw zaak en zorgen dat u krijgt waar u recht op heeft. 

Lees ook onderstaand artikel over de rechten en plichten bij verborgen gebreken bij koop van een boot of schip.

Verborgen gebreken aan boot of schip

Nederland is een waterrijk land waar veel boten en schepen worden gekocht en verkocht. Bij de (ver)koop van gebruikte (tweedehands) schepen en boten gaat nogal eens wat mis. De koper dacht een goede boot te kopen maar er blijkt sprake te zijn van gebreken. Wie moet deze schade voor zijn rekening nemen: de verkoper of de koper?

Wat zegt de wet?

Volgens de wet (artikel 7:17 BW) moet de boot voldoen aan de redelijke verwachtingen die de koper aan de gekochte boot mocht stellen. Zo mag de koper uiteraard verwachten dat met de boot kan worden gevaren, de boot niet telkens moet worden leeg gehoosd en de motor niet voortdurend afslaat. Anders gezegd: de boot moet normaal kunnen worden gebruikt. Als er ernstige gebreken aan de boot zijn die een normaal gebruik van de boot verhinderen is de verkoper van de boot in beginsel aansprakelijk.

Minder ernstige gebreken

Voor minder ernstige gebreken die het normaal kunnen gebruiken van de boot niet beletten is verkoper in het algemeen niet aansprakelijk. Dat kan eventueel anders zijn anders verkoper van het verborgen gebrek op de hoogte was, maar daarover niets heeft gemeld aan koper. De verkoper kan dan op grond van schending van zijn mededelingsplicht eventueel toch aansprakelijk zijn.

Het zal duidelijk zijn dat aan een gebruikte boot minder hoge eisen gesteld kunnen worden dan aan een nieuwe boot. Een nieuwe boot dient tip top in orde te zijn, maar een tweedehands ( of meerdere hands boot ) is al gebruikt zodat koper er rekening mee dient te houden dat de boot gebruiks- en slijtagesporen heeft, die voor rekening van koper komen.

Verdere voorwaarden voor aansprakelijkheid verkoper

De aanwezigheid van een ernstig gebrek is nog niet voldoende om te concluderen dat de verkoper van de boot aansprakelijk is. Ook aan de volgende voorwaarden dient minimaal te zijn voldaan.

1. Er moet sprake zijn van een ‘verborgen’ gebrek
Van een verborgen gebrek is geen sprake als koper het gebrek heeft gezien, of heeft kunnen zien, voordat hij tot aankoop van de boot overging. In dat geval kon koper namelijk rekening houden met het gebrek bij het bepalen van zijn koopprijs. Het gebrek wordt dan geacht reeds te hebben geleid tot een lagere koopprijs, zodat koper feitelijk al voor het gebrek is gecompenseerd.

2. Het gebrek moet aanwezig zijn geweest bij levering van de boot

Vanaf het moment van levering komt de boot voor risico van de koper. Dat betekent dat een gebrek dat ná levering ontstaat in beginsel voor zijn rekening is. De koper van een gebrekkige boot zal dus aannemelijk moeten maken dat het gebrek reeds bij levering aanwezig was. 

In het geval er sprake is van consumentenkoop ( een consument koopt van een professionele bootverkoper) komt de wet de consument tegemoet, door te bepalen dat wanneer een zaak binnen zes maanden na aanschaf kapot gaat, de verkoper moet bewijzen dat het geleverde product wel ‘goed’ was bij levering.

3. Koper moet aan zijn onderzoeksplicht hebben voldaan

Van de koper van een gebruikte boot mag verwacht worden dat hij de boot goed bekijkt voordat hij tot aankoop overgaat. Deze ‘onderzoeksplicht’ is sterker naarmate de boot ouder is. Maar let op: de verkoper kan de koper niet tegenwerpen dat koper niet aan zijn onderzoeksplicht heeft voldaan als verkoper van het gebrek op de hoogte was, maar het gebrek niet heeft gemeld en dus zijn mededelingsplicht heeft geschonden. Ofwel de mededelingsplicht gaat vóór de onderzoeksplicht.

4. Wat wordt er in het koopcontract gesteld over gebreken en garanties?

Het kan zo zijn dat partijen in de koopovereenkomst afspreken welke garanties door verkoper worden verstrekt en voor welke gebreken verkoper wel of niet aansprakelijk is. Een veel gebruikte clausule is de zogeheten ‘ouderdomsclausule’, waarbij bij oudere boten wordt afgesproken dat verkoper niet aansprakelijk is voor gebreken die samenhangen met de gevorderde leeftijd van de boot. Maar ook hier geldt dat verkoper geen beroep toekomt op deze clausule als hij voor het sluiten van de koopovereenkomst op de hoogte was van het gebrek, maar het gebrek niet heeft gemeld.

Wat te doen bij een gebrek?

Welke juridische acties kan een koper die een gebrekkige boot geleverd heeft gekregen ondernemen?

Meldingsplicht

De koper dient in de eerste plaats binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of had kunnen ontdekken het gebrek te melden aan de verkoper. Vaak wordt daar een termijn van 2 maanden voor gehanteerd, maar afhankelijk van de omstandigheden dat kan eventueel ook langer zijn. Het is in ieder geval raadzaam om het gebrek met spoed op een bewijsbare wijze ( aangetekende brief) te melden aan verkoper.

In gebreke stelling

Als verkoper niet naar tevredenheid reageert op de melding van koper doet koper er verstandig aan verkoper in gebreke te stellen. Dat betekent dat koper aan verkoper uitdrukkelijk schriftelijk verzoekt/sommeert de gebreken binnen een redelijke termijn te herstellen. 

In het geval verkoper weigerachtig is de gebreken te herstellen, dan heeft koper de volgende opties:

-ontbinding van de koopovereenkomst door een schriftelijke verklaring, waarna de betaalde koopsom kan worden teruggevorderd. (let op: dat kan alleen bij ernstige gebreken), daarnaast kan eventuele schade worden gevorderd;
-koper laat de gebreken herstellen en vordert de herstelkosten bij verkoper. In dat geval is het zeer aan te bevelen dat het bedrijf dat het herstel uitvoert een rapport maakt over de gebreken (als dat nog niet is gebeurd) zodat de gebreken later nog te bewijzen zijn. 

Naar de rechter

In het geval bovengenoemde maatregelen niet tot een bevredigend resultaat leiden kan koper de kwestie aanhangig maken bij de rechter. Bij de rechter kan ontbinding worden gevorderd met schadevergoeding en terugbetaling van de koopsom. Ook kan in geval van minder ernstige gebreken gedeeltelijke ontbinding worden gevorderd waarbij aan de rechter gevraagd wordt de koopsom te verlagen. 

Daarnaast kan in voorkomende gevallen vernietiging van de koopovereenkomst, of aanpassing van de koopprijs, worden gevorderd op grond van dwaling. Van dwaling kán sprake zijn als koper bij het aangaan van de koopovereenkomst een onjuiste voorstelling had van de boot, waarbij die onjuiste voorstelling van zaken niet aan koper te wijten moet zijn ( bijvoorbeeld verzuim onderzoeksplicht).

U bent koper of verkoper van een boot of schip

Bent u koper of verkoper van een boot of schip en heeft u te maken met (verborgen) gebreken, schakel dan altijd zo snel mogelijk onze specialisten in. Wij hebben veel ervaring met dit soort zaken en bereiken voor u het maximale resultaat. Bel: 020 – 6890 863 of mail ons.

Voorbeeld brief gebreken boot

Een verborgen-gebreken kwestie is juridisch niet eenvoudig. Een verkeerde aanpak kan grote gevolgen hebben. Rechten en claims kunnen verloren gaan. Een correcte in gebreke stelling is een eerste vereiste. Bestel daarom bij ons een goede modelbrief waarmee u als koper de bootverkoper kan sommeren de geconstateerde gebreken te herstellen. De brief wordt u geleverd in een Word-model zodat u de brief eenvoudig aan uw wensen kunt aanpassen.
Bel 020 - 6890 863 of mail ons voor de modelbrief.Share by: