Auto's, campers, etc.

Gebrek aan auto, motor, camper, caravan en andere zaken


U heeft een auto, motor, camper, caravan of andere zaak gekocht en ontdekt een ernstig gebrek. Of u bent verkoper en wordt geconfronteerd met een koper die klaagt over een gebrek. Hoe moet dit worden opgelost? Hoe is uw juridische positie? Wat zijn de rechten en plichten van de verkoper en koper?  Dergelijke vragen zijn vaak lastig te beantwoorden. Neem daarom voor rechtshulp contact op met onze specialisten ( 020 - 6890 863 ). Wij staan u met raad en daad terzijde en zullen uw zaak naar tevredenheid oplossen.

Hieronder kunt u alvast lezen over uw mogelijkheden bij (ver)koop van een zaak met een verborgen gebrek. De tekst is toegespitst op (ver)koop van auto's, maar is ook (grotendeels) toepasbaar op campers, caravans, motoren en andere gekochte zaken. Vraag voor uw specifieke geval echter altijd advies aan onze specialisten.

Gebrek aan auto, wie is aansprakelijk?

De koper van een auto constateert na levering van de auto een (ernstig) gebrek. Wie is dan aansprakelijk? Moet verkoper het gebrek op zijn kosten verhelpen, of heeft koper 'pech' en zal hij de schade voor eigen rekening moeten nemen?

Wat staat er in de wet?

Het belangrijkste wetsartikel over gebreken bij koop is artikel 7:17 BW.  In dat artikel staat ( samengevat) vermeld dat:
  • de geleverde zaak de eigenschappen dient te bezitten die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten.;
  • koper mag in ieder geval verwachten dat het geleverde normaal kan worden gebruikt (tenzij koper daaraan moest twijfelen voor het sluiten van de koopovereenkomst)
Wat mocht de koper op grond van de overeenkomst verwachten?

Wat koper mocht verwachten van het gekochte hangt af van de specifieke omstandigheden van het geval. 
In ieder geval mag de koper van een auto verwachten dat de auto veilig genoeg is om aan het verkeer deel te nemen. Ook mag de koper verwachten dat de kilometerstand juist is.

Wat verder redelijkerwijs mag worden verwacht hangt van veel zaken af, zoals:

-de leeftijd van de auto;
-de tekst van de advertentie
-de betaalde koopsom;
-de kilometerstand
-de opmerkingen in de onderhoudsboekjes

Het zal duidelijk zijn dat van een oudere auto minder mag verwachten dan van een nieuwe. Van een nieuwe auto mag worden verwacht dat het voertuig tip top in orde is. Een tweede hands auto is echter al gebruikt en zal gebruiks- en slijtage sporen en eventuele kleine mankementen vertonen. Dat betekent dat de verkoper niet voor elk gebrek aansprakelijk is, vooral niet als de aankoopprijs laag was en de auto al behoorlijk op leeftijd.

Wanneer is de verkoper aansprakelijk?

Er zijn een aantal voorwaarden waaraan in ieder geval moet zijn voldaan voordat verkoper aansprakelijk kan zijn.
Dat zijn de volgende voorwaarden:

1. Het gebrek moet al aanwezig zijn geweest bij levering van de auto.
Voor gebreken die zijn ontstaan na levering is de verkoper in het algemeen niet aansprakelijk. Het defect of gebrek moet al hebben bestaan bij levering.  Dat is niet altijd gemakkelijk aan te tonen, omdat een reeds bij levering aanwezig gebrek, zich soms na enige tijd openbaart. 
Extra bescherming bij consumentenkoop ( een consument koopt van een professionele autoverkoper). Als er sprake is van consumentenkoop helpt de wet de consument om aan te tonen dat het gebrek reeds bij levering aanwezig was. De wet bepaalt namelijk in dat geval dat wanneer een zaak binnen zes maanden na aanschaf kapot gaat, de verkoper moet bewijzen dat het geleverde product wel ‘goed’ was bij levering. Een omkering van de bewijsplicht derhalve. 

2. Het gebrek moet ‘verborgen’ zijn geweest.
Voor een gebrek dat zichtbaar is voordat de koper tot aanschaf overgaat zal een verkoper niet aansprakelijk zijn. Dat gebrek zal koper hebben aanvaard en al 'meegenomen' hebben bij het (lagere) bod dat hij heeft uitgebracht op de gekochte zaak. Ofwel: koper is reeds voor de zichtbare gebreken gecompenseerd door een lagere aanschafprijs.

3. Koper moet aan zijn onderzoeksplicht hebben voldaan.
Van de koper van een gebruikte auto mag verwacht worden dat hij de auto goed bekijkt voordat hij tot aankoop overgaat. Deze ‘onderzoeksplicht’ is sterker naarmate de auto ouder is. 

Mededelingsplicht verkoper gaat voor! 
Hoewel de koper een onderzoeksplicht heeft kan de verkoper niet in alle gevallen onder aansprakelijkheid voor gebreken uitkomen door te stellen dat de koper het gekochte niet goed heeft onderzocht alvorens tot aankoop over te gaan. Dat is namelijk het geval als verkoper zijn mededelingsplicht heeft geschonden. Een verkoper dient namelijk de hem bekende gebreken mede te delen aan de potentiële koper.  Omdat de mededelingsplicht juridisch zwaarder weegt dan de onderzoeksplicht, kan een verkoper die van het gebrek op de hoogte was zijn aansprakelijkheid niet afweren door te wijzen op de onderzoeksplicht van de koper.

4. Het verkochte dient te voldoen aan de redelijke verwachtingen, zoals het 'normaal kunnen gebruiken'

5. Garanties en contractuele uitsluitingen
In een koopcontract staat vaak vermeld welke garanties de verkoper geeft, of welke juist niet. Een koopcontract is een afspraak tussen partijen en daarom relevant om te bepalen voor welke kwesties de verkoper aansprakelijk is. 

Maar let op: de verkoper mag niet altijd beroep doen op contractclausules waarin hij aansprakelijkheid voor gebreken afwijst. Dat is met name het geval als verkoper op de hoogte was van het gebrek, maar daarover niets heeft medegedeeld aan de (potentiële) koper.

Wat te doen bij gebreken?

Welke juridische acties kunt u als gedupeerde koper nemen als de gekochte zaak verborgen gebreken heeft?

Meld het gebrek zo spoedig mogelijk aan de verkoper en vraag hem het gebrek op zijn kosten te herstellen.
Weigert verkoper het probleem op te lossen, stuur dan zo snel mogelijk een aangetekende brief waarin u de gebreken aan het gekochte opsomt en verkoper verzoekt/sommeert de gebreken binnen een redelijke termijn op zijn kosten te herstellen ( u kunt hiervoor onze modelbrief gebruiken).
Blijft verkoper weigerachtig de gebreken te herstellen, dan heeft u de volgende keuzes:
  • U ontbindt schriftelijk de koopovereenkomst en eist de betaalde aankoopsom terug (dat kan alleen bij ernstige gebreken);
  • U laat de gebreken door een garagebedrijf herstellen en vordert de herstelkosten bij verkoper. Laat in dat geval het garagebedrijf een duidelijk rapport maken over de gebreken en bewaar de vervangen onderdelen, zodat de mankementen te bewijzen zijn.
Juridisch advies en naar de rechter

Bent u koper of verkoper en heeft u te maken met verborgen gebreken? Schakel dan altijd onze gespecialiseerde advocaten en juristen in. Wij kunnen u adviseren over uw juridische kwestie, maar ook uw juridische belangen behartigen bij uw wederpartij of bij de rechter.
Laat uw rechten niet verloren gaan en bel 020 - 6890 863 of mail.

Voorbeeld brief gebreken auto, camper, caravan, enz.

Bent u een gedupeerde koper? Het is dan van belang dat u uw rechten niet verloren laat gaan. Een juiste aansprakelijkstelling is hiervoor een eerste vereiste. Met dit doel stelden wij voor u een juridische correcte modelbrief op waarmee u de verkoper kunt sommeren de gebreken te herstellen U kunt deze ‘voorbeeldbrief bestellen door te klikken op voorbeeldbrief. De brief wordt u geleverd in een Word-model zodat u de brief eenvoudig aan uw wensen kunt aanpassen.


Share by: