Mededelingsplicht verkoper

Mededelingsplicht verkoper

mededelingsplicht verkoper

De verkoper van een zaak ( bijvoorbeeld van een huis, auto of ander produkt ) dient niet slechts aan zijn eigen belangen te denken, maar ook aan de belangen van de koper. Als hij bijvoorbeeld weet dat de zaak een gebrek heeft dat de koper zelf niet gemakkelijk kan ontdekken, zal hij koper over dat gebrek dienen te informeren. Dat wordt de ‘mededelingsplicht'  of ‘spreekplicht’ genoemd.


Wat houdt de mededelingsplicht in?

Als de verkoper op de hoogte is van een negatieve eigenschap van de zaak ( een gebrek ), terwijl hij weet of kan weten dat die eigenschap voor de koper van belang is, dient verkoper de koper van die eigenschap op de hoogte te stellen. 

De verkoper heeft niet alleen een spreekplicht als koper informatie vraagt over het te kopen produkt, maar ook als koper geen informatie vraagt. Ook in dat laatste geval dient verkoper de koper op de hoogte te stellen van gebreken die van invloed kunnen zijn op de aankoopbeslissing of de geboden prijs.

Voorbeelden van de mededelingsplicht

Een verkoper die een huis met een rieten dak verkocht, heeft volgens het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zijn mededelingsplicht geschonden door de koper niet op de hoogte te stellen van een rapport van een dak deskundige waarin de deskundige aangeeft dat het dak diverse mankementen vertoont.

De Hoge Raad heeft in het arrest Van derGeest/Nederlof over de verkoop van een auto bepaald dat de verkoper de koper op de hoogte had moeten stellen over het schadeverleden van de auto. 

De Hoge Raad heeft tevens bepaald dat zelfs in een geval waarbij de verkoper niet bekend was met het (ernstige) gebrek, hij toch de plicht had om aan koper mede te delen dat daartoe een verhoogd risico bestond.

Al met al is er al snel sprake van een mededelingsplicht als verkoper op de hoogte was van het gebrek of daarvoor een (sterk) vermoeden had.

Als verkoper op de hoogte is van een gebrek dient hij bovendien de koper niet slechts summier op de hoogte te stellen van het gebrek. Verkoper dient de koper alle essentiële informatie die hem bekend is te verstrekken.

Slechts enkele beperking op de mededelingsplicht

De enige beperking van de mededelingsplicht volgt uit het feit dat verkoper geen mededelingen hoeft te doen over eigenschappen die de koper zelf eenvoudig kan waarnemen. Denk aan versleten banden onder een auto, of een huis met een scheur in de muur.

Maar wat als de koper zijn onderzoeksplicht niet is nagekomen?

Een koper die tot aankoop van een zaak over gaat, dient minimaal enig onderzoek naar de zaak te doen alvorens tot aankoop over te gaan. Dat geldt vooral voor 2e-hands zaken. De onderzoeksplicht geldt zwaarder naarmate de te kopen zaak ouder is. 

Maar wat als de verkoper zijn mededelingsplicht niet is nagekomen en de koper verzuimd heeft voldoende onderzoek te doen. Wie is dan verantwoordelijk in geval van een ernstig gebrek?

In dergelijke gevallen prevaleert in het algemeen de mededelingsplicht. Of met andere woorden: de verkoper die zijn mededelingsplicht heeft geschonden kan ter afwering van een claim van de koper niet terecht stellen dat koper maar voldoende onderzoek had moeten doen. Deze rechtsregel volgt onder meer uit bovenvermeld arrest van de Hoge Raad (Van der Geest/Nederlof).

Wat zijn de gevolgen als verkoper zijn mededelingsplicht schendt?

Als de verkoper zijn mededelingsplicht ter zake van wezenlijke gebreken schendt kunnen de gevolgen verstrekkend zijn. De koper kan vorderen dat de verkoper de gebreken herstelt en als verkoper dat weigert eventueel de koopovereenkomst ontbinden. 

Een gevolg van schending van de mededelingsplicht kan ook zijn dat verkoper geen beroep mag doen op bepaalde clausules in de koopovereenkomst die tot doel hebben zijn aansprakelijkheid te beperken, denk bijvoorbeeld aan een ‘ouderdomsclausule ‘.

Direct actie:

Verborgen gebreken kwesties zijn niet eenvoudig. De juridische regels van de wet en rechtspraak zijn vaak niet gemakkelijk te begrijpen. Raadpleeg daarom altijd onze specialisten. Een verkeerde aanpak kan verstrekkende gevolgen hebben! Onze professionals zorgen voor een juiste aanpak. Wij helpen zowel kopers als verkopers. Bel ons daarom direct op 020 - 6890 863 of mail.Share by: