Juridische artikelen

Juridische artikelen


By 9fa7b3264d377f66ef94862b15396fde7eefe534 11 Dec, 2016
Het belang van een juiste sommatiebrief ( ingebrekestelling).

Als de koper van een huis een gebrek aan het geleverde huis ontdekt en hij de schade op de verkoper wilt verhalen, zijn er een aantal belangrijke zaken die hij in acht moet nemen. Eén daarvan is dat verkoper ' ingebreke ' wordt gesteld.

Wat is een ingebreke stelling?
De ingebrekestelling  is een schriftelijke mededeling van de schuldeiser waarbij de schuldenaar wordt aangemaand om de overeengekomen prestatie te verrichten, waarbij tevens een redelijke termijn wordt gegeven om alsnog die prestatie te verrichten.  Vertaald naar een koopovereenkomst van een huis komt het er (meestal) op neer dat de koper stelt een gebrek te hebben ontdekt aan het huis en hij schriftelijk de verkoper van de aard van het gebrek op de hoogte stelt en daarbij de verkoper sommeert het gebrek binnen een x-aantal dagen of weken op verkopers kosten op te (laten) lossen.

Niet eerst zelf herstellen!
Pas  nadat verkoper in gebreke is gesteld, en verkoper vervolgens niets ( of onvoldoende) heeft ondernomen het gebrek te herstellen, kan koper het gebrek zelf herstellen en de kosten van herstel claimen bij verkoper.

Het is dan ook van uiterst belang dat de koper van een huis die geconfronteerd wordt met een gebrek niet zelf het gebrek hersteld en vervolgens de factuur indient bij verkoper. De verkoper moet eerst zelf in de gelegenheid worden gesteld het gebrek te beoordelen en te herstellen.
Alleen in uiterst dringende en urgente gevallen waarbij per direct actie moet worden ondernomen ( bijvoorbeeld een dak dat er af waait en vastgemaakt moet worden) kan verhaal van herstelkosten zonder voorafgaande ingebrekestelling mogelijk zijn.

Zorg voor bewijs

Omdat een ingebrekestelling zo belangrijk is, zal de koper er voor moeten zorgen dat hij kan bewijzen dat hij de sommatie aan verkoper heeft verstuurd.  Een gewone brief, maar ook een e-mail, voldoet aan het schriftelijkheidsvereiste van de sommatie. Echter kan de ontvangst daarvan betwist worden door verkoper. Het is daarom zaak de ingebrekestelling aangetekend te versturen, met eventueel een kopie per e-mail of gewone post.

Bestel model-brief of vraag advies

Niet alleen het bewijs van verzending van de ingebrekestelling is van belang, maar ook de inhoud van de brief. De brief vormt immers de basis van de juridische vordering van koper. Zorg er als koper daarom voor dat die basis goed is en bestel een juridisch correct model ingebrekestelling bij onze zuster-website Recht & Raad door te klikken op: voorbeeld ingebrekestelling

Share by: